چرا به معلم خصوصی نیاز داریم؟!
کلیک کنید تا بدانید!من سرفصل های زیر را برای دوره طراحی وب تدریس می کنم. هزینه هر جلسه 1.5 ساعت تدریس خصوصی برای یک نفر برابر 150 هزار تومان و برای دو نفر، هر نفر 120 هزار تومان و برای 3 نفر، هر نفر 90 هزار تومان می باشد. در صورت تمایل جهت رزرو کلاس، می توانید با شماره 09124908372، تماس بگیرید.


HTML-CSS
Boostrap
JavaScript
jQuery
PhP
MySQL
.NET Core
AngularJs
Nodejs
Vuejs
WordPress
Reactjs

دوره کامل HTML

درس

موضوع درس

فایل pdf

1

Introduction About HTML

درس 1

2

Text Formatting tags

درس 2

3

Link Building

درس 3

4

Images tags

درس 4

5

Intrducing the CSS

درس 5

6

List tags

درس 6

7

Table tags

درس 7

8

Div tag

درس 8

9

Form Tags

درس 9

10

Media tags

درس 10

11

tags inside head and DOCTYPE concept

درس 11

12

Introduction about colors

درس 12

13

Introducing new tags in HTML5

درس 13

14

Working with new events

درس 14

15

New capability of controls

درس 15

16

New properties of forms

درس 16

17

Working with MultiMedia Files

درس 17

18

Drag & Drop in HTML5

درس 18

19

Working with Canvas object

درس 19

20

Working with SVG object

درس 20

زمان تخمینی مورد نیاز برای این دوره: 5 ساعت


HTML-CSS
Boostrap
JavaScript
jQuery
PhP
MySQL
.NET Core
AngularJs
Nodejs
Vuejs
WordPress
Reactjs

دوره کامل CSS

درس

موضوع درس

فایل pdf

1

Introduction About CSS

درس 1

2

Giving style to elements

درس 2

3

Box concept in CSS

درس 3

4

Andvance features in CSS (1)

درس 4

5

Andvance features in CSS (2)

درس 5

6

Edge fillets in CSS3

درس 6

7

Inserting image in edges in CSS3

درس 7

8

Inserting shadow for elements in CSS3

درس 8

9

Justifying texts in CSS3

درس 9

10

Managing view of text contents in boxes in CSS3

درس 10

11

Inserting shadow for texts in CSS3

درس 11

12

Making multi-column of texts in CSS3

درس 12

13

Working with fonts in CSS3

درس 13

14

Managing the background in CSS3

درس 14

15

2D Transforms in CSS3

درس 15

16

3D Transforms in CSS3

درس 16

17

Working with animations in CSS3

درس 17

18

Managing the User Interface in CSS3

درس 18

19

Working with Gradients in CSS3

درس 19

20

Working with Flexbox in CSS3

درس 20

زمان تخمینی مورد نیاز برای این دوره: 5 ساعت


HTML-CSS
Boostrap
JavaScript
jQuery
PhP
MySQL
.NET Core
AngularJs
Nodejs
Vuejs
WordPress
Reactjs

دوره کامل Bootstrap

درس

موضوع درس

فایل pdf

1

Introduction About Bootstrap

درس 1

2

Grid System in Bootstrap

درس 2

3

Working with Flex Box in Bootstrap

درس 3

4

Working with Typography in Bootstrap

درس 4

5

Working with colors in Bootstrap

درس 5

6

Working with Tables in Bootstrap

درس 6

7

Working with images in Bootstrap

درس 7

8

Working with Jumbotron in Bootstrap

درس 8

9

Working with Alerts in Bootstrap

درس 9

10

Working with Buttons in Bootstrap

درس 10

11

Working with Group Buttons in Bootstrap

درس 11

12

Working with Badges in Bootstrap

درس 12

13

Working with Progress Bar in Bootstrap

درس 13

14

Working with Pagination in Bootstrap

درس 14

15

Working with Lists in Bootstrap

درس 15

16

Working with Cards in Bootstrap

درس 16

17

Working with Dropdowns in Bootstrap

درس 17

18

Working with Collapse in Bootstrap

درس 18

19

Working with Menu in Bootstrap

درس 19

20

Working with Forms in Bootstrap

درس 20

21

Working with Inputs in Bootstrap

درس 21

22

Working with Carousel in Bootstrap

درس 22

23

Working with Modal in Bootstrap

درس 23

24

Working with Tooltip in Bootstrap

درس 24

25

Working with Popover in Bootstrap

درس 25

26

Working with Scrollspy in Bootstrap

درس 26

27

Working with Toast in Bootstrap

درس 27

28

Working with Spinner in Bootstrap

درس 28

29

Working with Additive Classes in Bootstrap

درس 29

30

Final Simple project with Bootstrap

درس 30

زمان تخمینی مورد نیاز برای این دوره: 6 ساعت


HTML-CSS
Boostrap
JavaScript
jQuery
PhP
MySQL
.NET Core
AngularJs
Nodejs
Vuejs
WordPress
Reactjs

دوره مقدماتی جاوا اسکریپت

درس

موضوع درس

فایل pdf

1

Javascript Basics Tutorial: Overview

درس 1

2

Javascript Basics Tutorial: Syntax

درس 2

3

Javascript Basics Tutorial: Enabling JavaScript in Browsers

درس 3

4

Javascript Basics Tutorial: Placement in HTML File

درس 4

5

Javascript Basics Tutorial: Variables

درس 5

6

Javascript Basics Tutorial: Operators

درس 6

7

Javascript Basics Tutorial: if...else Statement

درس 7

8

Javascript Basics Tutorial: Switch Case

درس 8

9

Javascript Basics Tutorial: While Loops

درس 9

10

Javascript Basics Tutorial: For Loop

درس 10

11

Javascript Basics Tutorial: for...in loop

درس 11

12

Javascript Basics Tutorial: Loop Control

درس 12

13

Javascript Basics Tutorial: Functions

درس 13

14

Javascript Basics Tutorial: Events

درس 14

15

Javascript Basics Tutorial: JavaScript and Cookies

درس 15

16

Javascript Basics Tutorial: Page Redirection

درس 16

17

Javascript Basics Tutorial: Dialog Boxes

درس 17

18

Javascript Basics Tutorial: Void Keyword

درس 18

19

Javascript Basics Tutorial: Page Printing

درس 19

20

JavaScript Objects: Objects

درس 20

21

JavaScript Objects: Number

درس 21

22

JavaScript Objects: Boolean

درس 22

23

JavaScript Objects: Strings

درس 23

24

JavaScript Objects: Arrays

درس 24

25

JavaScript Objects: Date

درس 25

26

JavaScript Objects: Math

درس 26

27

JavaScript Objects: RegExp

درس 27

28

JavaScript Objects: HTML DOM

درس 28

29

JavaScript Advanced: Error Handling

درس 29

30

JavaScript Advanced: Validations

درس 30

31

JavaScript Advanced: Animation

درس 31

32

JavaScript Advanced: Multimedia

درس 32

33

JavaScript Advanced: Debugging

درس 33

34

JavaScript Advanced: Image Map

درس 34

35

JavaScript Advanced: Browsers

درس 35

زمان تخمینی مورد نیاز برای این دوره: 20 ساعت


HTML-CSS
Boostrap
JavaScript
jQuery
PhP
MySQL
.NET Core
AngularJs
Nodejs
Vuejs
WordPress
Reactjs

دوره مقدماتی جی کوئری

درس

موضوع درس

فایل pdf

1

jQuery Tutorial: Overview

درس 1

2

jQuery Tutorial: Basics

درس 2

3

jQuery Tutorial: Selectors

درس 3

4

jQuery Tutorial: Attributes

درس 4

5

jQuery Tutorial: Traversing

درس 5

6

jQuery Tutorial: CSS

درس 6

7

jQuery Tutorial: DOM

درس 7

8

jQuery Tutorial: Events

درس 8

9

jQuery Tutorial: AJAX

درس 9

10

jQuery Tutorial: Effects

درس 10

11

jQuery UI: Interactions

درس 11

12

jQuery UI: Widgets

درس 12

13

jQuery UI: Theming

درس 13

14

jQuery Plugins: Plugins

درس 14

15

jQuery Plugins: PagePiling.js

درس 15

16

jQuery Plugins: Flickerplate.js

درس 16

17

jQuery Plugins: Multiscroll.js

درس 17

18

jQuery Plugins: Slidebar.js

درس 18

19

jQuery Plugins: Rowgrid.js

درس 19

20

jQuery Plugins: Alertify.js

درس 20

21

jQuery Plugins: Progressbar.js

درس 21

22

jQuery Plugins: Slideshow.js

درس 22

23

jQuery Plugins: Drawsvg.js

درس 23

24

jQuery Plugins: Tagsort.js

درس 24

25

jQuery Plugins: LogosDistort.js

درس 25

26

jQuery Plugins: Filer.js

درس 26

27

jQuery Plugins: Whatsnearby.js

درس 27

28

jQuery Plugins: Checkout.js

درس 28

29

jQuery Plugins: Blockrain.js

درس 29

30

jQuery Plugins: Producttour.js

درس 30

31

jQuery Plugins: Megadropdown.js

درس 31

32

jQuery Plugins: Weather.js

درس 32

زمان تخمینی مورد نیاز برای این دوره: 10 ساعت


HTML-CSS
Boostrap
JavaScript
jQuery
PhP
MySQL
.NET Core
AngularJs
Nodejs
Vuejs
WordPress
Reactjs

دوره مقدماتی Ajax

درس

موضوع درس

فایل pdf

1

AJAX Tutorial: What is AJAX?

درس 1

2

AJAX Tutorial: Technologies

درس 2

3

AJAX Tutorial: Examples

درس 3

4

AJAX Tutorial: Browser Support

درس 4

5

AJAX Tutorial: Action

درس 5

6

AJAX Tutorial: XMLHttpRequest

درس 6

7

AJAX Tutorial: Database Operations

درس 7

8

AJAX Tutorial: Security

درس 8

9

AJAX Tutorial: Issues

درس 9

زمان تخمینی مورد نیاز برای این دوره: 5 ساعت


HTML-CSS
Boostrap
JavaScript
jQuery
PhP
MySQL
.NET Core
AngularJs
Nodejs
Vuejs
WordPress
Reactjs

دوره کامل برنامه نویسی PhP

درس

موضوع درس

فایل pdf

1

PhP Basics: Introduction

درس 1

2

PhP Basics: Installation

درس 2

3

PhP Basics: Syntax

درس 3

4

PhP Basics: Comments

درس 4

5

PhP Basics: Variables

درس 5

6

PhP Basics: echo and print Statements

درس 6

7

PhP Basics: Data Types

درس 7

8

PhP Basics: Strings

درس 8

9

PhP Basics: Numbers

درس 9

10

PhP Basics: Constants

درس 10

11

PhP Basics: Operators

درس 11

12

PhP Basics: if...else...elseif Statements

درس 12

13

PhP Basics: switch Statement

درس 13

14

PhP Basics: while Loops

درس 14

15

PhP Basics: for Loops

درس 15

16

PhP Basics: Functions

درس 16

17

PhP Basics: Arrays

درس 17

18

PhP Basics: Sorting Arrays

درس 18

19

PhP Basics: Global Variables - Superglobals

درس 19

20

PHP Forms: Form Handling

درس 20

21

PHP Forms: Form Validation

درس 21

22

PHP Forms: Forms - Required Fields

درس 22

23

PHP Forms: Forms - Validate E-mail and URL

درس 23

24

PHP Forms: Complete Form Example

درس 24

25

PHP Advanced: Multidimensional Arrays

درس 25

26

PHP Advanced: Date and Time

درس 26

27

PHP Advanced: Include Files

درس 27

28

PHP Advanced: File Handling

درس 28

29

PHP Advanced: File Open/Read/Close

درس 29

30

PHP Advanced: File Create/Write

درس 30

31

PHP Advanced: File Upload

درس 31

32

PHP Advanced: Cookies

درس 32

33

PHP Advanced: Sessions

درس 33

34

PHP Advanced: Filters

درس 34

35

PHP Advanced: Filters Advanced

درس 35

زمان تخمینی مورد نیاز برای این دوره: 20 ساعت


HTML-CSS
Boostrap
JavaScript
jQuery
PhP
MySQL
.NET Core
AngularJs
Nodejs
Vuejs
WordPress
Reactjs

دوره مقدماتی پایگاه داده MySQL

درس

موضوع درس

فایل pdf

1

MySQL Tutorial: Introduction

درس 1

2

MySQL Tutorial: Installation

درس 2

3

MySQL Tutorial: Administration

درس 3

4

MySQL Tutorial: PHP Syntax

درس 4

5

MySQL Tutorial: Connection

درس 5

6

MySQL Tutorial: Create Database

درس 6

7

MySQL Tutorial: Drop MySQL Database

درس 7

8

MySQL Tutorial: Selecting MySQL Database

درس 8

9

MySQL Tutorial: Data Types

درس 9

10

MySQL Tutorial: Create MySQL Tables

درس 10

11

MySQL Tutorial: Drop MySQL Tables

درس 11

12

MySQL Tutorial: Insert Query

درس 12

13

MySQL Tutorial: Select Query

درس 13

14

MySQL Tutorial: WHERE Clause

درس 14

15

MySQL Tutorial: UPDATE Query

درس 15

16

MySQL Tutorial: DELETE Query

درس 16

17

MySQL Tutorial: LIKE Clause

درس 17

18

MySQL Tutorial: Sorting Results

درس 18

19

MySQL Tutorial: Using MySQl Joins

درس 19

20

MySQL Tutorial: Handling MySQL NULL Values

درس 20

21

MySQL Tutorial: Regexps

درس 21

22

MySQL Tutorial: Transactions

درس 22

23

MySQL Tutorial: ALTER Command

درس 23

24

MySQL Tutorial: INDEXES

درس 24

25

MySQL Tutorial: Temporary Tables

درس 25

26

MySQL Tutorial: Clone Tables

درس 26

27

MySQL Tutorial: Database Info

درس 27

28

MySQL Tutorial: Using MySQL Sequences

درس 28

29

MySQL Tutorial: Handling Duplicates

درس 29

30

MySQL Tutorial: MySQL and SQL Injection

درس 30

31

MySQL Tutorial: Database Export

درس 31

32

MySQL Tutorial: Database Import - Recovery Methods

درس 32

زمان تخمینی مورد نیاز برای این دوره: 10 ساعت


HTML-CSS
Boostrap
JavaScript
jQuery
PhP
MySQL
.NET Core
AngularJs
Nodejs
Vuejs
WordPress
Reactjs

توجه:
تمامی فایل های طراحی وب مرتبط با این درس ها اعم از مثال ها، تمرین های خانه، کوئیزها و ... و همچنین فایل pdf کامل تدریس دوره در اختیار دانشجویانی که در دوره ها ثبت نام نمایند، قرار خواهد گرفت.
هزینه هر جلسه 1.5 ساعت تدریس خصوصی برای هر یک از دوره های بالا، برای 1 نفر معادل 150 هزار تومان و برای 2 نفر هر نفر 120 هزار تومان و برای هر 3 نفر هر نفر 90 هزار تومان می باشد.


HTML-CSS
Boostrap
JavaScript
jQuery
PhP
MySQL
.NET Core
AngularJs
Nodejs
Vuejs
WordPress
Reactjs

تماس با من!

مکان

خیابان شهید نامجو، تهران، ایران

ایمیل

info@mohammadijoo.ir

شماره تماس

09124908372

لیسانس

مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی شریف

فوق لیسانس

مهندسی مکانیک، دانشگاه علم و صنعت

پیام خود را از طریق فرم زیر ارسال نمائید: